Jaipur theater festival

7th Edition Jairangam 2018

15th - 22nd December

Jairangam 2017

03 DEC 2017 to 10 DEC 2017

6th Edition, 2 Main Venues, 7 Days, 14 Plays, 16 Public Places, 17 Street plays, 300 Artists and 75000 Viewers.

ARTIST PERFORMED

Lushin Dubey, Rakesh Bedi, Arvind Gaur, Rasika Agashe, Rashi Bunny, Happy Ranjit, Farooq Sher Khan, Sameer Garur, Laeeq Hussian, Ashok Rahi, Sunita Tiwari, Ram Sahay Pareek.

 

Jairangam 2016

21 NOV 2016 to 27 NOV 2016

4th Edition, 2 Main Venues, 7 Days, 14 Plays, 16 Public Places, 17 Street plays, 300 Artists and 75000 Viewers.

ARTIST PERFORMED

Lushin Dubey, Rakesh Bedi, Arvind Gaur, Rasika Agashe, Rashi Bunny, Happy Ranjit, Farooq Sher Khan, Sameer Garur, Laeeq Hussian, Ashok Rahi, Sunita Tiwari, Ram Sahay Pareek.

Khushboo-e-Jaipur Photography Contest & Exhibition (6th-11th Oct, 2015)

Jairangam 2015

04 OCT 2015 to 11 OCT 2015

4th Edition, 2 Main Venues, 7 Days, 14 Plays, 16 Public Places, 17 Street plays, 300 Artists and 75000 Viewers.

ARTIST PERFORMED

Lushin Dubey, Rakesh Bedi, Arvind Gaur, Rasika Agashe, Rashi Bunny, Happy Ranjit, Farooq Sher Khan, Sameer Garur, Laeeq Hussian, Ashok Rahi, Sunita Tiwari, Ram Sahay Pareek.

Khushboo-e-Jaipur Photography Contest & Exhibition (6th-11th Oct, 2015)

Jairangam 2014

08 DEC 2014 to 15 DEC 2014

3rd Edition, 2 Main Venues, 7 Days, 14 Plays, 16 Public Places, 17 Street plays, 300 Artists and 75000 Viewers.

ARTIST PERFORMED

Makarand deshpande, Arvind Gaur, F. S. Khan, Ishiteyak Khan, Luschin Dubey, Sunil S Hanbagh, Kalki Koechlin, Manav Kaul, Praveen Gunjan, Rajendra Payal, Narendra Gupta, Rasika, Ashok Banthia

Khushboo-e-Jaipur Photography Contest & Exhibition (10th Dec to 12th Dec)

Jairangam 2013

15 DEC 2013 to 22 DEC 2013

2nd Edition, 2 Main Venues, 7 Days, 14 Plays, 16 Public Places, 17 Street plays, 300 Artists and 50000 Viewers.

ARTIST PERFORMED

Lushin Dubey, Rakesh Bedi, Arvind Gaur, Rasika Agashe, Rashi Bunny, Happy Ranjit, Farooq Sher Khan, Sameer Garur, Laeeq Hussian, Ashok Rahi, Sunita Tiwari, Ram Sahay Pareek.

Jairangam 2012

19 NOV 2012 to 25 NOV 2012

1st Edition, 7 Days, 2 Venues, 16 Plays, 350 Artists, 25000 Viewers.

ARTIST PERFORMED

Ratan Thiyam, Habbeb Tanveer, Arvind Gaur, Tripurari Sharma, Arjun D Charan, Rajinder Nath, Ranjit Kapoor, Bharat Ratan Bhargava, Sartaj Mathur, Sabir Khan, Sanjay Vidhrohi, Tapan Bhatt. Talk show with Shri Ratan Thiyam with Intellgensia of Jaipur.

rret